Escola de Monitors

Els fundadors de Topcolonies hem creat la millor escola de monitors en el lleure a Barcelona amb una metodologia diferent que s’adapta els nous requisits educacionals: ESCOLADEMONITORS.COM

Escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil, amb el número d’identificació 47 de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Titulació oficial.

escolademonitors2

Arran de la bona reputació i localització de l’Escola Emprenedors, rebem centenars de currículums, fet que ens permet seleccionar i escollir els professors amb més talent. Més del vuitanta per cent del nostre professorat d’un grau de màster o superior, i tots els nostres professors tenen experiència prèvia com a docents. A més, molts d’ellssón líders en l’àmbit de la docència iofereixen tallers tant a nivell local com global per a altres educadors sobre com posar en pràctica les eines docents més efectives dins l’aula. El desenvolupament professional continu del nostre professorat és fonamental per a la nostra filosofia docent, que els nostres educadors no deixin de posar en pràctica les millors i més reconegudes eines docent.

La missió de l’Escola de Monitors i Directors és proposar, promoure i dur a terme programes d’estudi i pràctiques tutorials, dins l’ensenyament superior, vinculats a les activitats professionals i acadèmiques inherents al lleure. Oferint als joves l’oportunitat d’aprendre mitjançant una metodologia 100% participativa, rica en valors i que fomenta l’autoestima. d’una infraestructura única amb equipaments per treballar l’oci educatiu.

Per poder dur a terme la nostra missió, es coordinen línies de col·laboració, amb altres entitats del lleure,  organismes públics i associacions professionals amb finalitats i objectius coincidents pel que fa a l’ensenyament i desenvolupament d’activitats del lleure.

La nostra activitat es desenvolupa mitjançant:

 • Processos d’anàlisi i investigació de l’entorn d’activitat econòmica general i del sector del lleure.
 • Vinculació a entitats del sector professional (privat i públic).
 • Treballar amb persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca feta
 • Respecte als valors que es defineixen.
 • Foment de la docència professional del lleure.
 • Tractament èticament responsable de la formació i l’activitat professional.
 • Foment de la cooperació.
 • Orientació a les necessitats formatives del sector.
 • Orientació a les necessitats formatives.
 • Proactivitat: Garantia de qualitat amb la nostra activitat, mitjançant l’avaluació periòdica interna i externa dels processos realitzats, d’acord amb els estàndards establerts i prenent la iniciativa en el desenvolupament de les nostres accions, preveient les necessitats per desenvolupar-les i aportant solucions que satisfacin l’interès públic dins el compliment de la normativa vigent.
 • Eficàcia i eficiència: pretenem assolir els nostres objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials disposem.

Metodologia
escolademonitors1
Volem crear la millor Escola de Monitors i Directors i ser una referència en el món formatiu del lleure. Per això, oferim implementar i desenvolupar els cursos de monitors i directors amb professionals que tenen experiència en el lleure. I ho volem fer amb una metodologia que permeti desenvolupar el talent dels joves per a ser grans professionals en el lleure.

Com ho fem?

Amb l’experiència que ens acredita, per tal de formar professionals que sentin la passió en les seves funcions artístiques, donant el protagonisme als participants i fent-los part del programa.

Per aconseguir-ho tenim uns objectius tant pels participants com pels professionals:

Objectius generals pels participants:

 • Entendre i apropiar-se dels valors que promou l’Escola de Monitors.
 • Desenvolupar l’esperit crític
 • Dominar l’ús de diferents llenguatges (oral, corporal, plàstic, musical…).
 • Expressar lliurement i respectuosament les pròpies idees i sentiments a través dels diferents llenguatges.
 • Desenvolupar les actituds necessàries per al treball en grup (compromís i implicació personal, responsabilitat, reconeixement dels propis límits, solidaritat, etc.).
 • Aprendre a utilitzar eines de treball en grup (dinàmiques de jocs, de grups, de treball, etc).
 • Aprendre a cuidar-se tant en l’aspecte físic com en el mental.
 • Desenvolupar hàbits participatius i de compartir
 • Ser capaç d’emprendre un projecte propi.

Objectius generals pels professionals:

 • Participar en la gestió del centre.
 • Utilitzar metodologies participatives per tal de potenciar la iniciativa, la responsabilitat i el compromís dels membres.
 • Fer servir materials didàctics adequats als principis de la coeducació i la igualtat.
 • Desenvolupar unes relacions de convivència en comunitat basades en la igualtat, la cooperació, el respecte a la diferència, l’amistat i la confiança
 • Experimentar la riquesa del treball en equip, la importància de compartir i d’ajudar-se mútuament

Quina és la nostra línia metodològica?

La nostra línia metodològica parteix de dos vessants, per una banda aportar tota la nostra experiència de l’Escola Emprenedors i per altra, atendre al nou canvi de paradigma de la nostra societat actual, és a dir, a l’aprenentatge per competències. El marc de referència és la nova ORDRE BSF/196/2013, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, juntament amb els certificats de professionalitat 20 de juny del 2013.

L’aprenentatge per competències  suposa una nova manera d’educar i formar les persones, més encaminada a desenvolupar facultats personals, professionals i emocionals que ens ajuden a resoldre situacions del dia a dia. L’avantatge és que el bagatge de la nostra metodologia ja incorpora aquest format d’aprenentatge. Els nostres joves seran professionals que hauran desenvolupat actituds proactives, innovadores i sobretot amb seguretat en si mateixos. L’adaptació als diferents contexts els serà més fàcil, ja que no hauran après de manera memorística sinó, discutida/reflexionada, contextualitzada i divertida (ambactivitats artístiques).

Els canvis pedagògics més importants que representa la formació per competències i que nosaltres ja portem a terme, són els següents:

 • Enfocar la formació al desenvolupament de capacitats.
 • Incorporar la reflexió de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge i les seves pròpies capacitats.
 • Incorporar l’avaluació continuada durant tot el procés, aspecte que fins ara es feia de manera intuïtiva.
 • Incorporar les arts escèniques com a escenari de creixement personal i professional.

 

En segon lloc, implica una sèrie de canvis més tècnics i de gestió de la formació, els quas també són importants a l’hora de programar els cursos:

 • Les hores lectives dels cursos augmenten (de 100 a 150 h per a monitors i de 170 a 290 h per a directors).
 • S’estructura el curs en mòduls diferenciats que ja tenen establerts la durada, les capacitats, els criteris d’avaluació i els continguts.
 • S’incorporen nous documents obligatoris i hi ha canvis en els processos de gestió dels cursos.
 • S’ofereix la possibilitat de formació a distància i, per tant, s’exigeix un canvi de processos de “control” o una supervisió dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Es requereix una nova relació entre el formador i l’alumne per tal d’adaptar el curs a les necessitats del grup, a la seva experiència i al nivell de coneixements.
 • S’exigeixen uns requisits més tancats als formadors que han d’impartir cursos dins del lleure.
 • Varien els requisits d’entrada als cursos d’educadors del lleure.

 

Colònies en anglès: classes d’anglès, Programa Emprenedors, windsurf, kayaks, catamarà, wipeout, surf, sortida a parc aquàtic, tirolines, parc aventura, Showtime musical (Broadway) diari, vivac, bananna
Videos
Mapa
Catàleg
Rebre informació
Email